Ιόνια Νησιά

Το έργο αφορά τη βελτίωση των τρόπων προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης σημαντικών οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών. Οι επιμέρους στόχοι του έργου συνοψίζονται στα εξής:

  • Ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου του Ιονίου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση του εισοδήματος του πληθυσμού των νησιών. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρότασης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διαμέσου των Τμημάτων Πληροφορικής και Περιβάλλοντος, θα ηγηθεί της προσπάθειας και θα προτείνει δράσεις προώθησης, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης, καθώς και ευαισθητοποίησης σε θέματα βιοποικιλότητας εντός των ορίων της ΠΙΝ.
  • Υλοποίηση μίας πρωτότυπης και πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμπεριλάβει πληροφορίες για το σύνολο των οικοσυστημάτων των Ιονίων Νήσων μέσω κατάλληλων εργαλείων ανάδειξης προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προκείμενων προστατευόμενων περιοχών.
  • Αξιοποίηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών πληθοπορισμού (crowd-sourcing) με σκοπό την προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών και των επισκεπτών, καθώς και τη διαμόρφωση των δράσεων σύμφωνα με αυτές.
  • Μελέτη μεθόδων ομαλής και δια βίου ένταξης του φυσικού αντικειμένου στην ευρύτερη τουριστική εκμετάλλευση και τουριστική ροή, με έμφαση τόσο στην ευαισθητοποίηση της τελευταίας, όσο και στον αναπτυξιακό χαρακτήρα των τοπικών κοινωνιών.
  • Παραγωγή ενός βελτιωμένου ψηφιακού προϊόντος με σκοπό την ανάδειξη της ΠΙΝ ως σημαντικό πόλο έλξης του εναλλακτικού τουρισμού στην ανατολική Μεσόγειο.
  • Ανάδειξη του φυσικού πλούτου των περιοχών ενδιαφέροντος για την προσδοκώμενη βελτίωση της εικόνας της ΠΙΝ με την αξιοποίηση Νέων Μέσων (Διαδίκτυο, “έξυπνα” κινητά, πολυμέσα, κ.α.).
  • Διοργάνωση ημερίδων, παραγωγή έντυπου υλικού και εκδόσεων προώθησης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της αξίας προστασίας της βιοποικιλότητας και του φυσικού πλούτου των Ιονίων Νήσων.
  • Θέσπιση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη του κεντρικού ρόλου των Φορέων Διαχείρισης στη διαχείριση και στην προστασία της βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ, αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας, είτε οργανωμένων ομάδων, είτε απλών πολιτών στη διαχείριση και προστασία τους.